Friday, November 04, 2005

ไม่แน่นอน Unstable

ค วามไม่แน่นอน คืออะไรกันหรือ? ถ้าเรามองกั้นง่ายก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเดาได้ว่าเกิดอะไรตอนไหน หรืออีกอย่างมันควรจะเป็นอย่างหนึ่งแต่กลับเป็นอีกอย่างเช่น
ความตาย
อุบัติเหตุ
สูญหาย
ความรัก

ขอให้ทุกคนจงอยู่ในความสุข อย่าได้หวังกับความไม่แน่นอน

No comments:

Post a Comment