Sunday, November 25, 2007

SEO - 301 Redirect

หลังจากอ่านบทความเรื่อง Search Engine Optimization แล้วหนังสื่อบอกว่าการที่เราจะทำ Redirect นั้นเราควรใช้วิธี 301 Redirect แทน Meta refresh

301 Redirect คืออะไร?
301 Redirect คือการบอกกับ Search Engine ว่าเรามีการย้ายหน้าเพจอย่างถาวรไม่ใช้แสปม

วิธีทำ 301 Redirect
แก้ไข้ไฟล์ .htaccess ตามข้างล่าง
Redirect 301 / http://www.ltotal.com/
ซึ่งหมายถึงการย้ายหน้า ทุกหน้าใน host นี้ไปยัง www.ltotal.com

อ่านเพิ่มเติม: smilesquare

No comments:

Post a Comment