Friday, January 04, 2008

การจำนองติดไป

ถ้าคุณกำลังดูอสังหาริมทรัพย์ของกรมบังคับคดีอยู่ และเห็นข้อความที่บอกว่า

จะทำการขายโดย การจำนองติดไป

ก็หมายความว่าผู้ซื้อเมื่อซื้อไปแล้วจะต้องไปหาเงินไถ่จำนองนั้นอีกต่อหนึ่ง เรียกว่าพอซื้อที่ดินมาก็จะมีหนี้ติดมากับที่ดินด้วย การโอนที่ดินไปโดยติดจำนองก็คือการโอนโดยมีการจำนองติดไปด้วยซึ่งทำให้ผู้รับโอนที่ดินต้องรับภาระการจำนองที่ติดมากับที่ดินนั้น

No comments:

Post a Comment