Sunday, September 07, 2008

Hisayaodori - OTSL

ภาพข้างล่างเป็นระยะทางเดินของผมจาก Hisayaodori station ไปยัง OTSL ระยะทางประมาณ 352 เมตร ไม่ใกล้ไม่ไกล


No comments:

Post a Comment