Thursday, December 25, 2008

สิ่งที่ต้องปรับปรุ่ง

หลังจากประเมินผลโบนัส ก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องมีการปรับปรุ่งตัวเราเองอะไรบ้าง
  • การพูดจาที่ยังง่งๆในบ้างครั้ง
  • ความอ่อนด้อยด้านภาษาอังกฤษ
  • คุณภาพของงานยังไม่เห็น
พยายามเข้า

No comments:

Post a Comment