Wednesday, December 03, 2008

TSURUMAI -> HISAYAODORI

วันนี้เป็นวันแรกที่ปั่นจักรยานจากที่ห้องพักมาที่ทำงาน
TSURUMAI -> HISAYAODORI

เป็นระยะทางที่ไกลเอาเรื่องและยังเป็นทางขึ้นเนินด้วย ประมาณเกือบ 4 กิโลเมตร วันนี้ปั่นเต็มสปิดใช้เวลาประมาณ 25 นาที ต้องเริ่มคิดใหม่แล้วว่าจะยังปั่นมาทำงานอีกหรือเปล่า


No comments:

Post a Comment