Friday, March 27, 2009

PC to PC transfer rate

ที่มาที่ไป
เนื่องจากต้องการที่จะดูว่าระหว่าง Switch/Hub 100Base กับ 1000Base ถ้านำมาใช้งานในระบบจริงซึ่งอาจจะมีการหน่วงเวลาส่วนอื่นของระบบจนไม่เห็นความแตกต่างหรือไหม

แผนการทดลอง
ทำการวัดเวลาในการส่งข้อมูลชุดหนึ่งจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งผ่านทาง Switch/Hub 100Base และ 1000Base แล้วทำการเทียบระยะเวลา โปรแกรที่ใช้ในการวัดเวลาและรับส่งไฟล์ในครั้งนี้คือ SpeedTest จาก www.raccoonwork.com การทดลองแบ่งออกเป็นสามกรณี
  1. ต่อจากคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องตรงๆ ผ่านทางสายแลน
  2. ต่อจากคอมพิวเตอร์เครื่องไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งผ่านทาง Switch 100Mbps
  3. ต่อจากคอมพิวเตอร์เครื่องไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งผ่านทาง Router 1000Mbps
ผลการทดลอง
จากรูปข้างล่าง
สีแดง - ต่อผ่าน Switch 100Mbps
สีเขียว - ต่อผ่าน Router 1000Mbps
สีเหลือง - ต่อตรงๆ


สรุปผลการทดลอง
ตามทฤษฏีแล้วการต่อผ่าน Router 1Gbps แล้วน่าจะมีการลดลงของสัญญาณเพียงเล็กน้อยแต่ จากทดลอง Router สามารถส่งผ่านข้อมูลได้เพียง 135Mbps เท่านั้นซึ่งจริงๆ ควรจะได้ประมาณ 900Mbps

แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทดลองใหม่ครับ

2 comments:

  1. โห นักวิชาการโต

    ReplyDelete
  2. ลองเล่นไม่มีอะไรหรอกครับ 555

    ReplyDelete