Friday, May 30, 2014

เครืองมือเปรียบเทียบไฟล์ Beyond Compare

วันนี้อยากจะมาแนะนำเครืองมือตัวหนึ่งสำหรับโปรแกรมเมอร์ จริงๆแล้วทูลตัวนี้ไม่ได้เป็นทูลที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาแต่ถ้ามีติดตัวไว้ก็จะทำให้เป็นประโยชน์อย่างมาก

Beyond CompareThursday, May 29, 2014

ETL Tool คืออะไร?

ช่วงนี้ตั้งใจว่าจะเป็นบทความ What is? สักชุดหนึ่ง วันนี้ก็มีอีกเรืองคือ

ETL Tool คืออะไร
ก่อนจะรูู้จัก เราต้องมารู้ก่อนว่า ETL ย่อมาจาก Extract, transform, and load คือการดึงข้อมูลจาก Data Source ต่างๆ เข้าสู่ Data Warehouse ดังนั้น 

ETL Tool คือเครืองมือที่ใช้ในการจัดการกระบวนการสำคัญต่างกับข้อมูลตามข้างล่าง
 1. Extract คือ การสกัดข้อมูล การดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน
 2. Transform คือ การนำข้อมูลที่ได้มาจากการ Extract มาจัดรูปแบบให้ถูกต้อง
 3. Load คือ การนำข้อมูลที่ผ่านการ Transform แล้ว เข้าสู่ Data Warehouse(data mart, database)
ลักษณะพิเศษ
ETL ส่วนมากจะนิยมใช้ในระบบ integrate data จากหลายๆแอพพลิเคชั่น ด้วยเฉาะพัฒนาจากหลายๆผู้ขาย หรือจากหลายๆแหล่งติดตั้งที่แตกต่างกัน 

สถาปัตยกรรมของ ETL
1. การสกัดโดยใช้งาน staging area   คือหลังจากเลือกข้อมูลบางส่วนจากแหล่งข้อมูล จะทำการโอนข้อมูลไปยัง staging area จากนั้นข้อมูลจะถูกประมวลผลก่อนส่งไปยังคลังข้อมูลอีกที
2. การสกัดโดยใช้หน่วยความจำ การสกัดของมูลบางส่วนจากแหล่งข้อมูล แล้วทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน่วยความจำ แล้วจึงส่งไปยังคลังข้อมูลอีกที
Server architecture
ขันตอนการทำงานของ ETL
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนการทำงานหลักคือ การสกัดข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการโอนถ่ายข้อมูล แต่แท้จริงยังสามารถแจ้งรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

 • การวางแผนสาหรับการรวมรวมข้อมูล
 • การกาหนดกฎสาหรับการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปและการทาความสะอาด
 • การสร้างกฎในการสกัดข้อมูล
 • การเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
 • การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก
 • การกาหนดข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเก็บไว้ในคลังข้อมูล 
 • การรวมโครงสร้างข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลไปเป็นข้อมูลเพียง row เดียว
 • การแยกโครงสร้างข้อมูลหนึ่งๆไปเป็นข้อมูลที่มีหลายโครงสร้างเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลายๆ row
 • การอ่านข้อมูลจากพจนานุกรมข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูล
 • การอ่านข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูล
 • การโหลดรายละเอียดสาหรับสร้าง table
 • การรวบรวมข้อมูลหรือ ทาผลสรุปข้อมูลให้กับ tables
 • การแปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่งของข้อมูลไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ table
 • การรับเอาข้อมูลที่เป็นเป้าหมายจาก field ต่างๆของแหล่งข้อมูล
 • การเปลี่ยนข้อมูลที่มีความกากวมให้มีความหมายมากขึ้น
ลักษณะการใช้งาน ETL tool
การใช้งาน ETL tool สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ
 1. การดึงข้อมูลจากระบบเก่ามาใช้ในระบบใหม่สำหรับ Migration
 2. การดึงข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาร่วมกันเพือเตรียมใช้ใน BI


ตัวอย่าง Tool Wednesday, May 28, 2014

Pencil project คืออะไร?


วันนี้มีทูลมาแนะนำอยู่ตัวหนึ่งครับ เป็นเครืองมือในการออกแบบ GUI ของโปรแกรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมตัวนั้นเรียกว่า

Pencil project

ใช้ครับ pencil มาจากครับว่าดินสอ เพราะเราสามารถออกแบบโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วยังก็ใช้ดินสอ

มีดีอะไรบ้าง

 • ฟรีจ้า
 • มีคอมโพเนนท์ต่างๆให้เลิกใช้มากหมาย ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซค์ iOs Android
 • ลากคอมโพเนนท์ต่างไปมาได้อย่างรวดเร็ว
 • มีเส้นนำทางในการว่างคอมโพเนนท์
 • Export file ได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ PDFดาวน์โหลดได้ตามข้างล่างนะครับ

Tuesday, May 27, 2014

CRUD คืออะไร

CRUD เป็นคำศัพท์หนึ่งในวงการคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเฉพาะเจาะจงลงไปอีกก็คือ Programming


CRUD (ภาษาไทยอาจจะออกเสียงว่า ครัช) เป็นคำย่อจาก Create, Read, Update, Delete เป็นความสามารถพื้นฐานในการกระทำกับข้อมูล หรือบ้างครั้งเราก็จะใช้ในการออกแบบ user interface

ถ้าสำหรับ Database(SQL) ก็คือ
 • INSERT
 • SELECT
 • UPDATE
 • DELETE
ถ้าสำหรับเว็บก็เป็น
 • PUT/POST
 • GET
 • PUT/PATCH
 • DELETE
อีกอย่างเราอาจจะใช้ในการออกแบบ User Interface ว่ามีฟังชั้นการทำงานครบ 4 แบบตามของบนหรือเปล่าSunday, May 18, 2014

Thai TV Digital ไทย ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล เปิดทดลองบริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วสักพัก เนื่องจากผมให้ทรูวิชั่นและผมก็หาช่องไม่เจอมาสักพักแล้วจึงอยากจะบันทึกการเปิดช่องไว้ดังนี้

สำหรับรูปช้างล่างเป็นรายเบอร์ช่องของทีวีดิจิตอล แต่เวลามาเปิดของทรูวิชั่นต้อง +10 เช่น
เราจะดูช่อง 13 Family ต้องกด 13+10 = 20
ถ้าเราจะดูworkpoint ต้องกด 23+10 = 33