Tuesday, May 27, 2014

CRUD คืออะไร

CRUD เป็นคำศัพท์หนึ่งในวงการคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเฉพาะเจาะจงลงไปอีกก็คือ Programming


CRUD (ภาษาไทยอาจจะออกเสียงว่า ครัช) เป็นคำย่อจาก Create, Read, Update, Delete เป็นความสามารถพื้นฐานในการกระทำกับข้อมูล หรือบ้างครั้งเราก็จะใช้ในการออกแบบ user interface

ถ้าสำหรับ Database(SQL) ก็คือ
  • INSERT
  • SELECT
  • UPDATE
  • DELETE
ถ้าสำหรับเว็บก็เป็น
  • PUT/POST
  • GET
  • PUT/PATCH
  • DELETE
อีกอย่างเราอาจจะใช้ในการออกแบบ User Interface ว่ามีฟังชั้นการทำงานครบ 4 แบบตามของบนหรือเปล่าNo comments:

Post a Comment